Dialogue card: Pedagogisk ledelse

Pedagogiske ledere har en krevende dobbeltrolle

I artikkelen vises det til et eksempel: Når alle er til stede, informerer pedagogisk leder assistentene om hva som står på dagsplanen. Hun foreslår at de kan ha lekegrupper, og så snakker de om innholdet i disse gruppene, og hvordan barna skal fordeles. Samtidig som dette spontane møtet på golvet pågår, veksler personalet mellom å være i dialog med barna og hverandre.

Til diskusjon:

I rammeplanen står det: «Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. Den pedagogiske lederen skal veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet»

Diskuter om/hvordan de tre uthevede begrepene ivaretas i eksemplet (på forsiden av
dialogkortet) og i egne eksempler.