Forskningsoversikt

Artiklane i Vetuva 2016 tek utgangspunkt i resultat frå skandinavisk forsking som vart publiserte i 2014 og kvalitetsvurderte i 2015. Oversikta under viser dei artiklane som ligg til grunn for artiklane i Vetuva 2016. Resten av studiane finn du i databasen www.nb-ecec.no.

SVINTH, L. (2014):
Samspil og læring: børnehavebørns deltagelsesmuligheder i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Ph.d. afhandling. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Danmark.

EMILSON, A. AND I. P. SAMUELSSON (2014):
Documentation and Communication in Swedish Preschools, Early Years: An International Research Journal, 34(2), 175–187.

TOFT, A. OG K. T. ROSLAND (2014):
Barnehager og høytidsmarkering: en gjennomgang og diskusjon av begrunnelser knyttet til manglende markering av ikke-kristne høytider. Prismet, 65(4), s. 211–225.

LARSEN, A. (2014):
Potensialer i ubestemmelige øyeblikk. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning 8(4), s. 1–13.

WESTMAN, S. AND U. BERGMARK (2014):
A Strengthened Teaching Mission in Preschool: Teachers Experiences, Beliefs and Strategies. International Journal of Early Years Education, 22(1), 73–88.

HILLESØY, S. OG S. E. OHNA (2014):
Barnehagepersonalets refleksjoner om vilkår for deltakelse for barn med cochleaimplantat. Spesialpedagogikk, 14(7), s. 47–59.

SANDO, E.S. (2014):
Barn, IKT og etikk: en studie i digital etisk dannelse, med norske barnehager som case. Ph.d.-avhandling. Det teologiske Menighetsfakultet, Universitetet i Oslo, Norge.

WILLIAMS, P., S. SHERIDAN, AND A. SANDBERG (2014):
Preschool – an arena for children’s learning of social and cognitive knowledge. Early Years: An International Research Journal, 34(3), 226–240.

EIK, L. T. (2014):
Ny i profesjonen. En observasjons- og intervjustudie av førskolelæreres videre kvalifisering det første året i yrket. Doktoravhandling. Universitetet i Oslo, Norge.

ULLA, B. (2014):
Auget som arrangement – om blikk, makt og skjønn i profesjons-utøvinga til barnehagelæraren. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 8(5), s. 1–16.

HEDEFALK, M. (2014):
Förskola för hållbar utveckling: Förutsättningar för barns utveckling av handlingskompetens för hållbar utveckling. Avhandling. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, Sverige.