Dialogue card: Trivsel og livskvalitet: Hindre mobbing

Slik kan barnehageansatte hindre mobbing

Forskerne ser tre fellestrekk i barnehager som er gode på å motarbeide krenkende adferd og mobbing mellom barn: 

• De ansatte samarbeider.
• De ansatte våger å granske seg selv.
• De ansatte ser positivt på at barn er forskjellige. 

Til diskusjon:

Ta utgangspunkt i de tre nevnte fellestrekkene og diskuter hvordan vi legger til rette for samarbeid, hvordan vi gransker oss selv og voksenrollen, og hvordan vi gir plass til at barn er forskjellige i vår barnehage.

Forskeren sier videre at barnehageansatte må bli bedre på å se vennerelasjonene i barnegruppen. Hvordan jobber vi med å
ha blikk for barns relasjoner?