Dialogue card: Verdiar og demokrati

Med rom for konfliktar i barnehagen

I artikkelen seier forskaren følgjande: «I barnehagen er det en tendens til at konflikter skal løses raskt og smidig. Men uenighetene bør få lov til å blomstre litt mer. De kan brukes til å lære barna om demokrati.»

Kva tenkjer de at barn kan lære av konfliktar utover demokratiske verdiar?

Til Diskusjon:

Les dømet om samlingsstunda i den siste delen av artikkelen. Diskuter kva andre måtar den vaksne kunne ha handtert denne situasjonen på, slik at barna i større grad kunne lære demokratiske verdiar.