Dialogue card: Reglar og praksis

Forskar åtvarar om tryggleikshysteri

I rammeplan for barnehagen står det at barnehagen skal bidra til at barna får oppleve å meistre risikofylt leik gjennom kroppslege utfordringar. Kva legg de i denne setninga frå rammeplanen?

Til Diskusjon:

Ifølgje rammeplanen skal personalet gi barna begynnande kjennskap til kor viktige menneskerettane er – særleg barnekonvensjonen.

  • Korleis kan barnehagen følgje opp det nemnde punktet om «risikofylt leik» i rammeplanen utan at det går ut over den fysiske tryggleiken til barna?
  • Kan risikovurdering òg vere viktig læring som barn bør få med seg frå barnehagen? Korleis kan det i så fall leggjast til rette for det?