Mye å glede seg over i 2017

Hurra for 10 år med skandinavisk forskningskartlegging – og ny rammeplan for barnehagen!

 

Den fjerde utgaven av forskningsmagasinet Vetuva bygger på den tiende undersøkelsen som kartlegger og vurderer skandinavisk forskning i barnehagen. Dette innebærer at vi i dag har oversikt over 749 forskningspublikasjoner om barnehage, publisert av skandinaviske forskere i perioden 2006–2015. Oversikten finner du på nettstedet nb-ecec.org, som er omtalt på side 38–39 i magasinet. Nettstedet relanseres i ny og mer brukervennlig design i løpet av høsten. Gled deg!

I årets kartlegging ble det identifisert 1330 studier i søkeprosessen. Av disse ble 119 skandinaviske studier på barnehage inkludert i kartleggingen. Disse er nærlest av et panel med aktive og erfarne forskere fra hele Skandinavia. Av disse 119 studiene er 40 studier gjennomført av norske forskere. I forbindelse med 10 årsjubileet tillater vi oss et raskt tilbakeblikk. Kartleggingen av Skandinavisk barnehageforskning fra 2006–2015 viser mer enn en dobling i antall inkluderte studier i løpet av perioden. Mer spesifikt økte antall studier fra 50 studier i 2006 til 119 studier i 2015. Trenden er altså tydelig: Det forskes mye på barnehage i de skandinaviske land. Og noe av denne forskningen kan du lese om i denne utgaven av Vetuva.

Årets studier viser en stor spredning i forskningstemaer, men vi finner et overordnet fokus på pedagogisk praksis og læring. Det dreier seg for eksempel om studier som undersøker hva som karakteriserer pedagogers dokumentasjonspraksis, slik flere av artiklene i årets utgave også handler om. Dette fører oss over på en annen viktig begivenhet i 2017: Barnehagen har fått ny rammeplan! Vetuva markerer innføringen av ny rammeplan med et eget oppslag på side 40 i magasinet. Vi har videre forsøkt å vise ulike koblinger mellom enkelte av artiklene og relevante områder i rammeplanen – og knytter årets dialogkort til rammeplanen. Vi håper artiklene og dialogkortene i Vetuva kan gi dere nyttige innganger til rammeplanen, men vi kan aldri gjenta det ofte nok: Vetuva skal ikke servere svar med to streker under. Vetuva skal formidle nyere forskning og inspirere ansatte i barnehagen til å stille spørsmål ved egen praksis.

Utover spennende artikler om pedagogisk ledelse og praksis, kan du blant mye annet lese om bærekraftig utvikling i artikkelen om barns engasjement for naturen på side 29–31. Bærekraftig utvikling er løftet frem som et eget underkapittel i rammeplanen. Dette er også et av temaene vi løfter frem i dialogkortene med egne spørsmål som knyttes opp til rammeplanen.

Vi minner om at både artikler og dialogkort finnes i digital versjon på vetuva.udir.no.
Les og del!

God leselyst!

Hilsen Vetuva-redaksjonen